04/03 

Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 29 d. priimti sprendimai:

  1. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2018 m. pelno paskirstymo tvarka.
  4. Patvirtinta 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
  5. Suteikti įgaliojimai valdybai  priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis.

Radviliškio kredito unijos valdyba